Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców L WAWA obowiązujący od dnia 6 września 2016 roku.

INFORMACJE I PŁATNOŚCI

 1. Szkoła jazdy L WAWA zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B i oświadcza że posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzenia takiego szkolenia. Posiada instruktorów z uprawnieniami, infrastrukturę, plac manewrowy i samochody odpowiednie do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy kat.B
 2. Podstawowa cena kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych.
 3. W cenie każdego kursu (podstawowego/rozszerzonego/innego) pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny jest wliczony w cenę kursu.
 4. Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 5. Płatności za kurs dokonywać można w 2 ratach, wg. zasady:
  • Przy zapisie min. 500 zł.
  • Do 15 godziny zajęć praktycznych lub przed upływem 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia – pozostała kwota zgodna z wybranym kursem.
 6. Płatności można dokonać w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców lub na konto znajdujące się na stronie internetowej.
 7. Na kurs rozszerzony (jeśli w/g oferty Kursant może z niego skorzystać), który obejmuje 40 godzin zajęć praktycznych, należy zdecydować się (i go opłacić) do 15 godziny zajęć praktycznych kursu podstawowego. Cena tego kursu jest zawsze wyższa od ceny kursu podstawowego o 450 zł.
 8. Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane w/g zasad obowiązujących przy tej ofercie.
 9. Szkoła Jazdy L WAWA informuje, że otrzymanie wpłaty/przelewu na konto równoznaczne jest z potwierdzeniem regulaminu.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 1. Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.
 2. Zmiana instruktora prowadzącego do 15 godziny zajęć praktycznych nie powoduje żadnych konsekwencji.
 3. Zmieniając instruktora prowadzącego po odbyciu 15 godzin zajęć praktycznych powoduje, że egzamin wewnętrzy przeprowadzony będzie przez instruktora, który odbył z kursantem ponad 50% zajęć praktycznych.

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 godzinach lekcyjnych zajęć teoretycznych i minimum 30 godzinach zegarowych zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego, po zakończonym szkoleniu.
 2. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 3. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor prowadzący szkolenie teoretyczne ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia tego podejrzenia lub jeśli są to zajęcia praktyczne sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie Policji.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 1. Zajęcia praktyczne realizowane mogą być od poniedziałku do niedzieli w g. 7-21 (w weekendy za obustronną zgodą i wolą kursanta i instruktora).
 2. Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta w umówionym miejscu 15 minut, nawet bez wcześniejszej informacji ze strony kursanta, że się spóźni. Po tym czasie instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania.

ODWOŁYWANIE JAZD I EGZAMINÓW:

 1. Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem, wliczając w ten okres tylko dni robocze (zajęcia praktyczne umówione na niedzielę należy odwołać najpóźniej do piątku do godziny 21.00)
 2. Zajęcia praktyczne należy odwołać wysyłając informację instruktorowi (każdorazowo wysyłając informację SMS – wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie) z którym zaplanowane były zajęcia.
 3. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające. W takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin (zgodnie z przepisami Kursant uczestniczący w kursie MUSI odbyć obowiązkowo 30 godzin zajęć teoretycznych jak i praktycznych). Z obowiązku tego zwolnieni są Kursanci, którzy wykupili kurs rozszerzony, a liczba godzin zajęć, które opuścili nie przekroczyła 10 godzin oraz osoby korzystające z jazd doszkalających.
 4. Odwołać lub zmienić termin egzaminu wewnętrznego, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, można najpóźniej na 4 dni robocze przed umówionym terminem.
 5. Odwołanie egzaminu wewnętrznego w nieregulaminowym czasie, nie stawienie się na egzamin wewnętrzny lub nie zaliczenie egzaminu wewnętrznego skutkować będzie pobraniem opłaty za wyznaczenie ponownego terminu egzaminu (teoretycznego w kwocie 20zł, praktycznego w kwocie 50zł).

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

 1. Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, mi.in uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.
 3. Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach.

ZWROT KOSZTÓW

 1. Przed rozpoczęciem kursu:
  • Przed rozpoczęciem szkolenia wpłacone kwoty mogą zostać zwrócone Kursantowi w całości, jeśli zgłosi On taką chęć na 7 dni kalendarzowych do dnia rozpoczęcia kursu.
  • Po terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu, zwrócone może zostać 50% wpłaconej kwoty.
  • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje.
  • W innych przypadkach zwrot wpłat może nastąpić tylko w przypadku nie dojścia do skutku kursu.
  • Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.
 2. Po rozpoczęciu szkolenia:
  • W momencie rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, zwrot kosztów jest możliwy tylko w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają Kursantowi dokończenie szkolenia w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców w terminie do 6 m-cy. Np.: stan zdrowia wykluczający dalszą naukę, przeprowadzka do innego miasta, wyjazd zagraniczny na okres dłuższy niż 6 m-cy.
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów związanych z obsługą szkolenia w kwocie 200zł, dodatkowo potrącając za każdą godzinę szkolenia teoretycznego kwotę 25zł. Po rozpoczęciu szkolenia praktycznego dodatkowo 45zł za każdą odbytą godzinę szkolenia.
  • Ponadto wymieniona w podpunkcie a sytuacja może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, jeżeli Kursant zgłosi jej zaistnienie, a tym samym chęć rezygnacji, do 1 miesiąca od daty zapisu na kurs.
  • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje.
  • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko w/g zasad obowiązujących przy tej Ofercie.

REGULAMIN JAZD DOSZKALAJĄCYCH

 1. Jazdy doszkalające zakupione w pakietach (10h, 20h, 30h) opłacone powinny zostać na pierwszych umówionych zajęciach lub przed rozpoczęciem zajęć – w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 2. Pojedynczo wykupione godziny nie sumują się w pakiet.
 3. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3 miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła odlicza wtedy 20% kosztów.
 4. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich zakupu.
 5. Klient ma prawo po wykupieniu i odbyciu w naszej Szkole pierwszej lekcji doszkalającej zdecydować się na wykup pakietu lub zmianę pakietu, dopłacając tylko różnicę cenową pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.
 6. Odwołać zaplanowane jazdy Klient może maksymalnie do 24 godzin wcześniej, wliczając w ten okres tylko dni robocze. Jazdy doszkalające wykupione w pakietach, traktowane przy odwoływaniu są jak godziny kursowe. Nie stawienie się na zajęcia lub odwołanie ich w nieregulaminowym terminie skutkuje ich utratą.
 7. W przypadku przelewu za jazdy doszkalające, pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie szkoły najpóźniej dzień przed zajęciami.
 8. W przypadku rezygnacji z zaplanowanej jazdy Klient powinien poinformować o tym fakcie swojego instruktora (zgodnie z regulaminem odwoływania zajęć praktycznych).
 9. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Ośrodka Szkolenia Kierowców jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Ośrodka.

 

WZÓR UMOWY (PDF)