Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców L WAWA obowiązujący od dnia 1 lutego 2019 roku.

INFORMACJE I PŁATNOŚCI

 1. Szkoła jazdy L WAWA zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B (automatyczna skrzynia biegów) i oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzenia takiego szkolenia. Posiada instruktorów z uprawnieniami, infrastrukturę, plac manewrowy i samochody/motocykle odpowiednie do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy kat.AM, A1, A2, A, B.
 2. Podstawowa cena kursu obejmuje zajęcia teoretyczne wraz z zajęciami z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz adekwatnie do wybranej kategorii prawa jazdy liczbę godzin zajęć praktycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016r. poz. 280, ws. szkolenia kandydatów na kierowców).
 3. W cenie każdego kursu (podstawowego/rozszerzonego/innego) pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny jest wliczony w cenę kursu.
 4. Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 5. Płatności za kurs dokonywać można w 2 ratach, wg. zasady:
  • Przy zapisie min. 700 zł.
  • Do 10 godziny zajęć praktycznych lub przed upływem 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia – reszta płatności (w zależności co nastąpi pierwsze). Przy kursie e-learning – 3 miesiące liczone od daty podpisania umowy – pozostała kwota zgodna z wybranym kursem.
 6. Płatności można dokonać w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców lub na konto znajdujące się na stronie internetowej. Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane w/g zasad obowiązujących przy tej ofercie.
 7. Szkoła Jazdy L WAWA informuje, że otrzymanie wpłaty/przelewu na konto równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem ośrodka szkolenia kierowców L WAWA.
 8. Umowa na szkolenie zawierana jest na okres 12 miesięcy.
 9. Szkoła Jazdy L WAWA oświadcza, że w trakcie trwania szkolenia ujętego podpisaną umową gwarantuje niezmienność ceny szkolenia objętego umową.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 1. Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.
 2. Zmiana instruktora prowadzącego powinna nastąpić najpóźniej do 15 godziny zajęć praktycznych.

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w zajęciach teoretycznych oraz zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej, w wymiarze godzin ujętych w rozporządzeniu o szkoleniu kandydatów na kierowców i zajęciach praktycznych w liczbie godzin minimum ujętych w tym samym rozporządzeniu (Rozp. MIiB z 4 marca 2016r. poz. 280)  oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego po zakończonym szkoleniu.
 2. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 3. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta lub braku dobrowolnego poddania się takiemu badaniu na prośbę instruktora, instruktor prowadzący szkolenie teoretyczne/praktyczne ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia tego podejrzenia.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 1. Zajęcia praktyczne realizowane mogą być od poniedziałku do niedzieli w g. 7-21 (w weekendy za obustronną zgodą i wolą kursanta i instruktora).
 2. Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta w umówionym miejscu 15 minut. Po tym czasie instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania, uznając że brak informacji o spóźnieniu i brak obecności oznacza, że osoby na szkoleniu nie będzie.

ODWOŁYWANIE JAZD I EGZAMINÓW:

 1. Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem (nie wliczając w to zajęć umówionych w niedzielę i poniedziałek). Zajęcia praktyczne umówione na niedzielę, odwołujemy do piątku do godz. 21.00, natomiast zajęcia umówione na poniedziałek odwołujemy do soboty do godz. 21.00)
 2. Zajęcia praktyczne należy odwołać wysyłając informację instruktorowi (każdorazowo wysyłając informację SMS – wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie) z którym zaplanowane były zajęcia.
 3. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające. W takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin (zgodnie z ww. rozporządzeniem Kursant uczestniczący w szkoleniu MUSI odbyć obowiązkowo min. 30 godzin praktycznych). Z obowiązku tego zwolnieni są Kursanci, którzy wykupili kurs rozszerzony, a liczba godzin zajęć, które opuścili nie przekroczyła 10 godzin oraz osoby korzystające z jazd doszkalających. Zajęcia, które przepadły powinny być dokupione przez przystąpieniem kursanta do kolejnych zajęć praktycznych. Opłata za zajęcia praktyczne liczona jest zgodnie z aktualnym cennikiem jazd doszkalających na dzień w których zajęcia się nie odbyły.
 4. Odwołać lub zmienić termin egzaminu wewnętrznego teoretycznego można najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem takiego egzaminu (nie wliczając w to egzaminu planowanego na poniedziałek – taki egzamin odwołujemy do piątku do godz. 21). Odwołanie lub zmiana terminu egzaminu praktycznego odbywa się zgodnie z zasadami ujętymi w pkt 1 dotyczącym odwoływania jazd. Odwołanie lub nie stawienie się na egzamin teoretyczny lub praktyczny uznawany jest jako odbyty – niezaliczony.
 5. Odwołanie egzaminu wewnętrznego w nieregulaminowym czasie, nie stawienie się na egzamin wewnętrzny lub nie zaliczenie egzaminu wewnętrznego skutkować będzie pobraniem opłaty za wyznaczenie ponownego terminu egzaminu (teoretycznego w kwocie 10zł, praktycznego w kwocie 80zł).

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

 1. Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, mi.in uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.
 3. Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach.

ZWROT KOSZTÓW

 1. Przed rozpoczęciem kursu:
  • Przed rozpoczęciem szkolenia wpłacone kwoty mogą zostać zwrócone Kursantowi w całości, jeśli zgłosi Ona taką chęć na 48 godzin od daty planowanego rozpoczęcia kursu.
  • Po terminie 48 godzin pobierana jest opłata w wysokości 300zł z tytułu organizacji szkolenia, oraz jeśli zwrot kosztów następuje w trakcie trwania trwania zajęć praktycznych, za każdą godzinę tych zajęć doliczana jest kwota zgodna z cennikiem pojedynczego szkolenia praktycznego. Przy kursie (e-learning) każdorazowo pobierana jest opłata 300zł z tytułu organizacji szkolenia oraz jeśli zajęcia przerwane są w trakcie zajęć praktycznych doliczana jest opłata za każdą godzinę zajęć praktycznych zgodnie z obowiązującym cennikiem pojedynczego szkolenia praktycznego.
  • W innych przypadkach zwrot wpłat może nastąpić tylko w przypadku nie dojścia do skutku kursu.
  • Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.

REGULAMIN JAZD DOSZKALAJĄCYCH

 1. Jazdy doszkalające zakupione w pakietach (10h, 20h) opłacone powinny zostać na pierwszych umówionych zajęciach lub przed rozpoczęciem zajęć – w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców lub przelewem.
 2. Pojedynczo wykupione godziny nie sumują się w pakiet.
 3. Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3 miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła odlicza wtedy 20% kosztów od całości dokonanej wpłaty. Jeśli płatność została dokonana gotówką – po okazaniu dowodu wpłaty.
 4. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich zakupu.
 5. Odwołać zaplanowane jazdy doszkalające Klient może na zasadach zawartych w punkcie dot. odwoływania zajęć praktycznych.
 6. W przypadku przelewu za jazdy doszkalające, pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie szkoły najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami. W innym przypadku szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia z zaplanowanego szkolenia osoby, która na nie była umówiona.
 7. W przypadku rezygnacji z zaplanowanej jazdy Klient powinien poinformować o tym fakcie swojego instruktora (zgodnie z regulaminem odwoływania zajęć praktycznych).
 8. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Ośrodka Szkolenia Kierowców jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem Ośrodka Szkolenia Kierowców L WAWA.

Kierownik Ośrodka L WAWA
Kordian Wójcik