close

Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW LWAWA

obowiązujący od dnia 14 maja 2021 roku

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców L WAWA (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady szkolenia kierowców, warunki i zasady płatności za poszczególne kursy lub usługi, warunki i zasady uczestnictwa w poszczególnych kursach, jak również zasady postępowania reklamacyjnego obowiązujące w OSK.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty otrzymują następujące znaczenie:
 3. OSK – Ośrodek Szkolenia Kierowców L WAWA prowadzony przez Kordiana Wójcika działającego pod firmą L WAWA Kordian Wójcik, ul. Józefa Sułkowskiego 12/14, 01-602 Warszawa, NIP: 5252272309,
 4. Uczestnik – każdorazowo kandydat na kierowcę i kierowca, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. z późn. zm. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców; uczestnik kursu organizowanego przez OSK,
 5. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. z późn. zm. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,
 6. Szkolenie/Kurs – każdorazowa usługa oferowana przez OSK , bez względu na jej przedmiot lub czas trwania, przez którą rozumieć należy w szczególności szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu Rozporządzenia,
 7. Cennik – dokument określający ceny za Szkolenia, jazdy doszkalające i inne usługi, przyjęty i obowiązujący w OSK,
 8. Umowa – umowa w formie pisemnej zawarta przez Uczestnika i OSK,
 9. Małoletni – Uczestnik, który w chwili podpisania Umowy nie ukończył 18 (osiemnastu) lat,
 10. Ustawa PoRD. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku z późn. zm. Prawo o ruchu drogowym,
 11. Ustawa K.P – ustawa z dnia 05 stycznia 2011 roku z późn. zm. o kierujących pojazdami,
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 13. PKK – Profil Kandydata na Kierowcę, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy K.P.,
 14. Strona – strona internetowa OSK działająca pod adresem internetowym: https://www.lwawa.pl.
 15. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 16. OSK oświadcza, iż spełnia wszelkie warunki i wymagania merytoryczno-techniczne oraz prawne, o których mowa w Rozporządzeniu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz zapewnia przeprowadzenie Szkolenia zgodnie z takimi przepisami. OSK oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze merytoryczne, w tym posiada instruktorów z uprawnieniami, infrastrukturę, plac manewrowy oraz samochody/motocykle odpowiednie do przeprowadzenia Szkolenia z odpowiedniej kategorii.
 17. W OSK przeprowadzane są Szkolenia na prawo jazdy z następujących kategorii: AM, A1, A2, A, B (manual, automat).
 18. Pełna oferta i opis poszczególnych Szkoleń znajduje się na Stronie.

 

 • 2. Uczestnicy, warunki przyjęcia na Szkolenie
 1. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba, która ukończyła wiek wymagany dla danej kategorii prawa jazdy. W przypadku poszczególnych kategorii prawa jazdy są to następujące granice wiekowe:
 2. AM – 14 lat,
 3. A1 – 16 lat,
 4. A2: 18 lat,
 5. A – 24 lata lub 20 lat w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii A2 przez 2 lata,
 6. B – 18 lat.
 7. W przypadku zapisów na Szkolenie przez osoby Małoletnie, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zapis Małoletnich na szkolenie możliwy jest najwcześniej na 3 (trzy) miesiące przed osiągnięciem przez Małoletnich wieku uprawniającego ich do kierowania pojazdami z danej kategorii.
 8. Szkolenia nie może rozpocząć Uczestnik, w stosunku do którego orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innych organów uprawnionych do wyrokowania w sprawach o wykroczenia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.
 9. Dokonanie zapisu na Szkolenie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy tj. odbyć minimalną ustawową ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przewidzianych w Rozporządzeniu.

 

 • 3. Wybór Szkolenia, płatności
 1. Po wyborze przez Uczestnika Szkolenia, OSK podpisuje z Uczestnikiem Umowę na czas określony – 12 (dwunastu) miesięcy. W Umowie Strony określą m.in. metodę i terminy płatności za Szkolenie, kategorię prawa jazdy, termin rozpoczęcia Szkolenia, sposób realizacji przez Uczestnika zajęć teoretycznych w ramach Szkolenia.
 2. W ramach Szkolenia OSK zapewnia zajęcia teoretyczne wraz z zajęciami z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz adekwatnie do wybranej kategorii prawa jazdy liczbę godzin zajęć praktycznych (zgodnie z Regulaminem), Ustawy o K.P. oraz Ustawy PoRD. W ramach Szkolenia pierwsze podejście Uczestnika do wewnętrznego egzaminu teoretycznego oraz praktycznego jest ujęte w cenie tego Szkolenia.
 3. Przy zapisie na Szkolenie w OSK obowiązują następujące metody płatności:
 4. płatność jednorazowa za cały kurs – w dniu podpisania Umowy w przypadku płatności gotówką lub w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy w przypadku przelewu,
 5. Płatność ratalna w 2 (dwóch) ratach, gdzie:

Pierwsza rata w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) – płatna gotówką przy podpisaniu umowy lub w ciągu 3 (trzy) dni od daty podpisania umowy na Szkolenie – w przypadku płatności przelewem. Druga rata nie później niż 10 (dziesiąta) godzina zajęć praktycznych wybranego szkolenia, lecz nie później niż 3 (trzy) miesiące od daty podpisania umowy na Szkolenie.

 1. Płatność ratalna w 3 (trzech) ratach (nie dotyczy kategorii motocyklowych tj. AM, A1, A2, A), gdzie:

Pierwsza rata (zwana dalej “zaliczką”) w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) – płatna gotówką przy podpisaniu umowy lub w ciągu 3 (trzy) dni od daty podpisania umowy na Szkolenie – w przypadku płatności przelewem. Druga rata w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) nie później niż 10 (dziesiąta) godzina zajęć praktycznych wybranego Szkolenia. Trzecia rata – pozostała kwota, do 20 (dwudziestej) godziny zajęć praktycznych wybranego Szkolenia lecz nie później niż 3 (trzy) miesiące od daty podpisania umowy na Szkolenie.

 1. OSK zastrzega sobie prawo organizowania okresowych promocji oraz udzielania rabatów. Każdorazowa promocja będzie organizowana zgodnie z aktualną ofertą promocyjną.
 2. OSK akceptuje płatności w formie gotówkowej w siedzibie OSK oraz w formie przelewu na rachunek bankowy OSK o numerze: 06 1140 2004 0000 3602 7575 0591. W tytule przelewu każdorazowo Uczestnik zobowiązany jest wskazać: imię i nazwisko uczestnika Szkolenia oraz datę rozpoczęcia Szkolenia. OSK zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie, przy czym dla danego Uczestnika wiążące będą ceny za Szkolenie wskazane w Umowie z nim zawartej. Usługi nie objęte Umową, będą realizowane na podstawie aktualnie obowiązującego Cennika w OSK.
 3. OSK zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, jeśli nie uiści on całości lub części opłaty za Szkolenie, w szczególności zaś, gdy nie uiści on w umówionym terminie 2 (drugiej) lub 3 (trzeciej) raty, o której mowa w ust. 3 lit. b i c powyżej. Takie działanie OSK nie będzie postrzegane jako naruszenia warunków Umowy i nie będzie uprawniało Uczestnika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od OSK, w tym również zwrotu 1 (pierwszej) raty za dane Szkolenie.
 4. OSK przy podpisywaniu umowy na życzenie Uczestnika, może wystawić fakturę VAT za szkolenie.

 

 • 4. Zajęcia teoretyczne i pierwsza pomoc przedlekarska
 1. W OSK w ramach Szkolenia zajęcia teoretyczne odbywają się według terminarza dostępnego na Stronie. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę, zaś zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej odbywają się w poniedziałek.
 2. W przypadku zajęć teoretycznych w ramach e-learningu Uczestnicy otrzymują dostęp do platformy szkoleniowej utworzonej przez OSK (książka z płytą możliwa jest do zakupienia przez Uczestnika za dodatkową opłatą), jednakże zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej zobowiązani są odbyć we wskazanym przez OSK miejscu i czasie.
 3. W przypadku szkolenia z teorią on-line („kurs online”) Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy z zajęciami „na żywo” najpóźniej 3 (trzy) dni robocze po podpisaniu Umowy na Szkolenie.
 4. W przypadku Szkoleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, aby Szkolenie zostało zrealizowane musi w danym terminie zapisać się na nie co najmniej 5 (pięciu) Uczestników. Nieprzeprowadzenie Szkolenia w pierwotnie wybranym przez Uczestnika terminie nie stanowi naruszenia przez OSK Regulaminu oraz Umowy. W takim przypadku OSK proponuje Uczestnikowi terminy zamienne Szkoleń.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach teoretycznych oraz zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej w minimalnym wymiarze godzin ujętym w rozporządzeniu oraz zaliczenia wewnętrznego egzaminu obejmującego tę materię, po zakończonym Szkoleniu.
 6. Każdorazowo po ukończeniu przez Uczestnika w ramach Szkolenia zajęć teoretycznych oraz kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej, informacja taka jest wpisywana do karty przeprowadzonych zajęć Uczestnika. Rozpoczęcie zajęć praktycznych przez Uczestnika możliwe jest tylko po zakończeniu przez niego zajęć teoretycznych oraz kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej i uzyskaniu wpisu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

 • 5. Przydzielenie instruktora, zmiana instruktora prowadzącego, obowiązki Uczestnika
 1. OSK przydziela każdemu Uczestnikowi instruktora prowadzącego, który będzie realizował z Uczestnikiem zajęcia praktyczne.
 2. Uczestnik ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego. Zmiana instruktora prowadzącego możliwa jest na wniosek Uczestnika złożony do OSK (osobiście lub za pośrednictwem wiadomości e-mail), najpóźniej do 15 (piętnastej) godziny zajęć praktycznych.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się na zajęcia praktyczne w stanie trzeźwym oraz w stanie wolnym od spożycia środków odurzających. W przypadku podejrzeń instruktora prowadzącego, iż Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, instruktor prowadzący może poprosić Uczestnika o poddanie się dobrowolnemu badaniu sprawdzającemu jego stan. W przypadku odmowy Uczestnika, co do poddania się takiemu badaniu, instruktor prowadzący ma prawo powiadomić Policję o zaistniałym zdarzeniu oraz odmówić rozpoczęcia zajęć praktycznych.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przystąpić do zajęć praktycznych w odpowiednim obuwiu, które zapewni mu komfort i bezpieczeństwo w trakcie zajęć (zalecane jest obuwie sportowe). W przypadku, gdy instruktor prowadzący stwierdzi, że obuwie Uczestnika jest nieodpowiednie, zachowuje on prawo do odmowy Uczestnikowi rozpoczęcia zajęć praktycznych – w takiej sytuacji uznaje się, że zajęcia się nie odbyły z winy Uczestnika.
 5. Instruktor prowadzący w trakcie zajęć praktycznych może zobowiązać Uczestnika, który wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia. Jeżeli Uczestnik Szkolenia wykazuje rażące braki w wiedzy (zagrażające bezpieczeństwu innych Uczestników Ruchu Drogowego), Instruktor prowadzący Szkolenie może zawiesić Szkolenie do momentu uzupełnienia wiedzy teoretycznej i zobowiązać Uczestnika Szkolenia do potwierdzenia wiedzy w formie ustnej, pisemnej lub testu teoretycznego na komputerze.

 

 • 6. Zajęcia praktyczne, umawianie i odwoływanie zajęć praktycznych
 1. Zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem świąt państwowych ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.00. do godz. 21.00, przy czym zajęcia praktyczne w sobotę są organizowane wyłącznie za obustronną zgodą instruktora i Uczestnika.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach praktycznych w minimalnym wymiarze godzin ujętym w rozporządzeniu, oraz zaliczenia wewnętrznego egzaminu obejmującego tę materię, po zakończonych zajęciach praktycznych.
 3. Umówienie terminu zajęć praktycznych przez Uczestnika jest możliwe osobiście z instruktorem prowadzącym lub za pośrednictwem wiadomości sms wymienianych przez Uczestnika z instruktorem prowadzącym, przy uwzględnieniu grafiku instruktora prowadzącego.
 4. W przypadku choroby instruktora prowadzącego lub jego nagłej nieobecności, Uczestnik jest powiadamiany przez OSK lub instruktora prowadzącego (telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości sms) o braku możliwości realizacji zajęć praktycznych w umówionym terminie. W takiej sytuacji, Uczestnik według swojej decyzji może zapisać się na kolejny termin zajęć praktycznych u swojego instruktora prowadzącego (przy uwzględnieniu jego grafiku) lub może uczestniczyć w zajęciach praktycznych u innego instruktora (według jego grafiku).
 5. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego stawienia się w miejscu i czasie umówionym z instruktorem prowadzącym.
 6. W przypadku spóźnienia lub braku możliwości stawienia się przez Uczestnika na zajęcia praktyczne w umówionym terminie, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania instruktora prowadzącego o zaistniałej sytuacji.
 7. Instruktor jest zobowiązany do oczekiwania na Uczestnika przez 15 (piętnaście) minut w umówionym miejscu i czasie, nawet gdy Uczestnik nie powiadomi go o swoim spóźnieniu. Po tym czasie, instruktor prowadzący ma prawo oddalić się z miejsca spotkania – uznaje się wówczas, że zajęcia praktyczne nie zostały zrealizowane z powodu braku obecności Uczestnika.
 8. W przypadku wyboru Kursu z teorią e-learning („teoria w domu”), przystąpienie do zajęć praktycznych (jazd) nastąpić może jedynie po uzyskaniu Pozytywnego wyniku z Egzaminu Państwowego teoretycznego.
 9. W przypadku wyboru Kursu online (Teoria „na żywo”), przystąpienie do zajęć praktycznych możliwe jest po odbyciu wszystkich 10-ciu lekcji przewidzianych dla jednego cyklu kursu. OSK L WAWA zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi możliwości rozpoczęcia zajęć praktycznych, jeśli:
  a) nie uczestniczył we wszystkich 10 (dziesięciu) zajęciach dla jednego pełnego cyklu zajęć teoretycznych online (Teoria „na żywo”)
 10. b) jeśli Uczestnik wykazuje rażące braki w znajomości Przepisów Ruchu Drogowego. Instruktor Prowadzący zajęcia praktyczne ma prawo poprosić Uczestnika Szkolenia do uzupełnienia wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, w tym do zaliczenia próbnego egzaminu wewnętrznego z teorii, jeśli uzna to za konieczne. Wznowienie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie po zaliczeniu „próbnego egzaminu wewnętrznego” z teorii.

 

 • 7. Odwoływanie zajęć praktycznych
 1. Uczestnik może odwołać zajęcia praktyczne:
 2. w przypadku zajęć praktycznych realizowanych od wtorku do piątku – najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem tych zajęć,
 3. w przypadku zajęć praktycznych realizowanych w sobotę – najpóźniej do czwartku do godz. 21.00,
 4. w przypadku zajęć praktycznych realizowanych w niedzielę – najpóźniej do piątku do godz. 21.00,
 5. w przypadku zajęć praktycznych realizowanych w poniedziałek – najpóźniej do soboty do godz. 21.00.
 6. Zajęcia praktyczne można odwołać poprzez wysłanie wiadomości SMS do instruktora prowadzącego. Wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie dyspozycji Uczestnika.
 7. Zajęcia praktyczne odwoływane w sposób sprzeczny z Regulaminem, nie zrealizowane przez Uczestnika w wyniku jego niestawiennictwa, spóźnienia ponad czas, o którym mowa w § 6 ust. 7 powyżej lub w wyniku sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3 i 4 powyżej, traktowane będą jako zaplanowane, ale niezrealizowane z winy Uczestnika. W takiej sytuacji liczba godzin takich zajęć będzie odejmowana od łącznej puli wykupionych przez Uczestnika godzin zajęć praktycznych – w przypadku, gdy powstała z tego tytułu różnica nie będzie spełniać minimum, o którym mowa w § 6 ust. 2 powyżej, Uczestnik, aby wyrobić to minimum zobowiązany będzie do wykupienia dodatkowych zajęć praktycznych. Z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim zwolnieni są Uczestnicy, którzy wykupili Szkolenie rozszerzone, a liczba godzin zajęć praktycznych, które opuścili nie przekracza 10 (dziesięciu) godzin. Opłata za takie zajęcia praktyczne liczona jest według Cennika.

 

 • 8. Ustalanie i odwoływanie egzaminów wewnętrznych
 1. Wewnętrzne egzaminy teoretyczne organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia OSK, które to podane są w siedzibie OSK i na Stronie. Ustalenie terminów wewnętrznych egzaminów teoretycznych przez Uczestnika z OSK może nastąpić telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail.
 2. Uczestnik może odwołać lub zmienić termin wewnętrznego egzamin teoretycznego najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem egzaminu poprzez kontakt z instruktorem prowadzącym lub OSK (telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms). W przypadku egzaminu wewnętrznego teoretycznego zaplanowanego na poniedziałek jego odwołanie możliwe jest wyłącznie do piątku do godz. 21.00.
 3. Wewnętrzne egzaminy praktyczne organizowane są według dostępności instruktora prowadzącego. Ustalenie terminów wewnętrznych egzaminów praktycznych przez Uczestnika może nastąpić bezpośrednio z instruktorem prowadzącym lub w siedzibie OSK. W przypadku, gdy Kierownik OSK wskaże innego instruktora do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu praktycznego, Uczestnik w celu ustalenia terminu tego egzaminu zobowiązany jest skontaktować się z taką wyznaczoną osobą.
 4. Uczestnik może odwołać lub zmienić termin wewnętrznego egzamin praktycznego najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem egzaminu poprzez kontakt z instruktorem prowadzącym, instruktorem wyznaczonym, OSK (telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms). W przypadku egzaminu wewnętrznego praktycznego zaplanowanego na poniedziałek jego odwołanie możliwe jest wyłącznie do piątku do godz. 21.00.
 5. Odwołanie egzaminu wewnętrznego teoretycznego lub praktycznego z naruszeniem zasad, o których mowa ust. 2 i 4 powyżej, nie stawienie się przez Uczestnika na takim egzaminie lub jego niezaliczenie uznawane jest za zrealizowanie egzaminu, ale jego nie zaliczenie przez Uczestnika. Za przystąpienie do ponownego egzaminu wewnętrznego teoretycznego lub praktycznego pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem, przy czym dopuszczenie do takiego egzaminu możliwe jest dopiero po uiszczeniu przez Uczestnika tej opłaty.
 6. Informacja o zaliczeniu przez Uczestnika wewnętrznego egzaminu praktycznego

i teoretycznego wpisywana jest do jego karty przeprowadzonych zajęć.

 

 • 9. Jazdy doszkalające
 1. Uczestnik może wykupić dodatkowe jazdy doszkalające (zajęcia praktyczne) w następujący sposób:
 2. pakiet 10 godzin jazd doszkalających w pakiecie,
 3. pakiet 20 godzin jazd doszkalających w pakiecie,
 4. pojedyncze godziny jazd doszkalających.
 5. Opłata za jazdy doszkalające następuje według Cennika i może ona nastąpić przelewem na rachunek bankowy OSK lub gotówką. W przypadku płatności przelewem, płatność powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym OSK najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed pierwszymi zajęciami. W przypadku płatności gotówką – powinna ona zostać uiszczona najpóźniej przed pierwszymi zajęciami dodatkowymi, gotówką w siedzibie OSK.
 6. Pojedyncze wykupione przez Uczestnika godziny jazd doszkalających nie sumują się w pakiet.
 7. Jazdy doszkalające Uczestnik winien zrealizować w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich wykupienia.
 8. Opłata za niewykorzystane jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3 (trzech) miesięcy od dnia ich wykupienia, po potrąceniu 20% (dwadzieścia procent) kosztów manipulacyjnych.
 9. Do jazd doszkalających stosuje się odpowiednio zapisy z § 6 i 7 powyżej oraz § 10 ust. 4 poniżej.

 

 • 10. Zwrot kosztów
 1. OSK zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za Szkolenie w całości, w następujących sytuacjach:
 2. jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Szkoleniu nie później niż na 48 (czterdzieści osiem) godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia,
 3. jeśli Szkolenie nie zostanie przeprowadzone w terminie wybranym przez Uczestnika, a Uczestnik nie zdecyduje się na skorzystanie ze Szkolenia w terminie zamiennym przedstawionym przez OSK.
 4. OSK zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za Szkolenie w części, tj. potrącając z tej opłaty zaliczkę w kwocie 1000,00 zł (tysiąc złotych) tytułem opłaty manipulacyjnej w przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje ze Szkolenia w terminie krótszym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia lub na zajęcia teoretyczne w zaplanowanym w umowie terminie się nie stawi. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest także każdorazowo w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z kursu e-learning lub on-line tytułem organizacji tego szkolenia i utworzenia Uczestnikowi dostępu do platformy szkoleniowej lub do platformy z zajęciami online (Teoria „na żywo”).
 5. OSK nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone przez Uczestnika zajęcia, nie przystąpienie przez Uczestnika do egzaminów wewnętrznych lub nie uzyskania pozytywnej oceny końcowej na egzaminach.
 6. OSK nie zwraca całości ani części opłat za niedostarczenie w terminie (12 godzin przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych) Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest niezbędny do rozpoczęcia Szkolenia.
 7. OSK nie zwraca całości ani części opłat za niezrealizowanie Szkolenia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.
 8. Zwrot opłaty zależy od sposobu wniesienia opłaty przez Uczestnika:
 9. w przypadku opłaty wniesionej gotówką – zwrot następuje w gotówce,
 10. w przypadku opłaty wniesionej przelewem – zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, z którego została dokonana wpłata.

 

 • 11. Nadzór nad szkoleniem
 1. Nadzór nad Szkoleniem sprawuje Starosta właściwy miejscowo ze względu na siedzibę OSK.
 2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, m.in. poprzez uczestniczenie w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.
 3. Uczestnik przystępując do Szkolenia oświadcza, że ma świadomość, że kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej może zostać przeprowadzona w trakcie jego zajęć praktycznych lub teoretycznych i nie wnosi on co do tego żadnych zastrzeżeń.

 

 • 12. Nagrywanie zajęć i egzaminów wewnętrznych, wizerunek Uczestnika
 1. Przystępując do Szkolenia i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie przez OSK za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zajęć praktycznych oraz wewnętrznych egzaminów, a także na wykorzystanie przez OSK swojego wizerunku utrwalonego na takim nagraniu w celach dydaktycznych (np. omówienie błędów Uczestnika popełnionych w czasie egzaminów wewnętrznych), w celach związanych z postępowaniem reklamacyjnym oraz w celach związanych z obroną roszczeń (np. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej powstałej przy udziale Uczestnika).
 2. Przystępując do Szkolenia i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie przez OSK w czasie Szkolenia zdjęć oraz krótkich nagrań audio-video oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez OSK wizerunku Uczestnika utrwalonego w takich materiałach w następujący sposób:
 3. w ramach kampanii reklamowej i marketingowej OSK,
 4. poprzez ich publikowanie i rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie swobodnie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez publikowanie i rozpowszechnianie ich w sieci Internet (m.in. na stronie internetowej OSK oraz mediach społecznościowych OSK),
 5. poprzez zestawianie tego wizerunku z wizerunkami innych osób, tekstami, sloganami, logotypem OSK,
 6. poprzez ich zapisywanie i przechowywanie w pamięci komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych,
 7. poprzez przesyłanie ich w ramach sieci teleinformatycznej,
 8. poprzez dokonywanie zmian, adaptacji, skrótów.

 

 • 13. Zmiana ośrodka szkolenia kierowców
 1. Uczestnik ma prawo do zmiany ośrodka szkolenia kierowców w trakcie Szkolenia, na każdym etapie jego trwania. W takim przypadku kierownik OSK w odpowiedni sposób oznaczy kartę przeprowadzonych zajęć Uczestnika i podpisze ją po ostatniej uzupełnionej pozycji. Oryginał uzupełnionej karty przeprowadzonych zajęć zostaje wydany Uczestnikowi, a jego kopia jest pozostawiona w dokumentacji prowadzonej przez OSK.
 2. W przypadku zmiany Ośrodka, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonego Szkolenia zgodnie z zasadami przyjętymi w OSK.

 

 • 14. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Szkoleń i płatności Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail do OSK.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe zgłaszającego reklamację, tj. imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie OSK, może zostać nadana pocztą lub przesyłką kurierską na adres OSK, jak również może zostać przesłana wiadomością e-mail na adres: biuro@lwawa.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez OSK w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres Uczestnika lub zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 • 15. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 RODO OSK informuje, że:

 • administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kordian Wójcik działający pod firmą L WAWA Kordian Wójcik, ul. Józefa Sułkowskiego 12/14, 01-602 Warszawa, NIP: 5252272309, tel. +48 790 456 111, e-mail: biuro@lwawa.pl (dalej: Administrator),
 • dane osobowe podane przez Uczestnika (dalej: Dane osobowe) będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora – na potrzeby:
 1. prawidłowego przeprowadzenia szkoleń organizowanych w OSK, bez względu na ich przedmiot i czas trwania, przez które to rozumieć należy w szczególności szkolenia podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. z późn. zm. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (dalej: Szkolenia),
 2. działań marketingowych i promocyjnych Administratora,
 3. rozpoznania zgłoszonych reklamacji,
 • publikacji materiałów zawierających wizerunek Uczestników,
 1. przetwarzania materiałów zawierających wizerunek Uczestników,
 2. egzekwowania roszczeń na drodze postępowania sądowego,
 3. podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Szkoleń. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Szkoleniach,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 10 (dziesięciu lat) wynikający m.in. z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 lit. b powyżej,
 5. Administrator nie będzie przekazywać Danych osobowych innym podmiotom, chyba, że będzie to podyktowane przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Administratora (np. podmiotom księgowym),
 6. powierzone Administratorowi Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane,
 7. każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
 8. sprostowania,
 9. poprawiania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 1. przeniesienia,
 2. złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,

przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Administrator w terminie 30 (trzydziestu) dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek,

 1. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody,
 2. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 3. dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych,
 4. kontakt z Administratorem możliwy jest na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

 

 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 14 maja 2021 roku.
 3. Regulamin będzie dostępny w siedzibie OSK oraz na Stronie internetowej.
 4. OSK zachowuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

 

Kierownik Ośrodka L WAWA
Kordian Wójcik